.
xs sm md lg
Alternate Text
ورود - ثبت نام
() کالا - 0 تومان
ورود - ثبت نام
متخصصین مشاور
مراکز مشاوره
فروشگاه
کارگاه ها و سمینارها
آرشیو مشاوره ها

آقای عباس علیمرادیان

0 امتیاز از 0 رای

افزودن به لیست علاقمندی ها
آقای
تخصص ها : استرس و اضطراب , اعتیاد و وابستگی
امکان مشاوره در محل: خیر
عضو هیئت علمی دانشگاه : خیر
نام و نام خانوادگی : آقای عباس علیمرادیان
رویکرد درمانی :
محل اقامت : تهران

 • کارشناسی : رشته مشاوره دانشگاه آزاداسالمی واحد قوچان 
 • کارشناسی ارشد : مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايی  تهران

 • -مؤسسه آموزش عالی آزاد امين مشهد
 •  
 • مؤسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی مشهد
 •  
 • مؤسسه آموزش عالی آزاد آسيا مشهد
 •  
 • مؤسسه آموزش عالی آزاد انديشه سازان مشهد
 •  
 • مرکز آموزش عالی غيرانتفاعی فردوس مشهد
 •  
 • دانشگاه آزاد اسالمی- واحد قوچان
 •  
 • دانشگاه پيام نورچناران
 •  
 • دانشگاه پيام نور مشهد
 •  
 • دانشگاه جامع علمی کاربردي حكمت علوي تهران
 •  
 • مديرنشريه فرهنگی ياران....کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان- مشهد- سال68-63
 •  
 • منتقد فيلمهاي روانشناسی-کانون فيلم دانشگاه آزاداسالمی قوچان- سال2585-2582
 •  
 • مشاور تحصيلی- دبيرستان شفا- مشهد- سال2584-2585
 •  
 • مدرس دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان- نواحی آموزش پرورش مشهد 2588-2586
 •  
 • مشاااور در مطب دکتررجايی و دکتر نجات، روانشااناس و رئيس دانشااگاه آزاد اسااالمی واحد تربت 2588-2592سال
 •  
 • مسئول مصاحبه مشاوره اي و تحليل آزمونMMPI در طرح استخدامی مترو مشهد- 2589
 •  
 • مدرس مهارتهاي زندگی- مجتمع آموزشی امام رضا- مشهد- سال2591-2589
 •  
 • مشاور و سخنران موضوعات مهارت هاي زندگی- بنياد شهيد انقالب اسالمی مشهد - منطقه1 -مهارت هاي زندگی- سال 2591
 •  
 • مشاور تنظيم متن نمايش من و هم سرم - ج شن ازدواج زوج هاي جوان- سازمان ملی جوانان - سال 2592
 •  
 • شهرداري مشهد، منطقه22
 •  
 • سرپرست غرفه مشاوره نمايشگاه بهارانه- فروردين92 25
 •  
 • مشاورمنتخب طرح خانواده پايدار مستقردر دادگستري مشهد جهت مشاوره سازشی به زوجين در حال طالق- سال 2591
 •  
 • عضوعلمی و مشاور-کلينيک عارف- مشهد- سال2591
 •  
 • مشاوره خانواده و ناظر علمی طرح کوچه خوشبختی- فرهنگسراي خانواده مشهد- سال 2591
 •  
 • عضااو هيأت علمی فرهنگسااراي حجاب مشااهد- در طرح ارتقاي خود ارزشاامندي نوجوانان دختر- سال2591
 •  
 • عضوعلمی و مشاور- موسسه خدمات مشاوره اي آستان مهرمشهد- سال2595
 •  
 • مشاوره نوجوانان در برنامه راديويی- برنامه همكالسی سالم- صدا و سيماي مرکز مشهد- سال 2595
 •  
 • عضوعلمی و مشاور- مرکز ويژه ازدواج مرکز مشاوره حسين بن علی-مشهد- سال2594
 •  
 • مشاور در کلينيک ايساتيس)شريعتی( و فرحبخش)مترو صادقيه( و نيوند )سعادت آباد( در تهران 
 • بررسی رابطه بين تفكرات منطقی و غير منطقی با ميزان رضايت مندي زناشويی )تحقيق ميدانی(
 • طرح پژوهشی و کاربردي بررسی آموزش خرده مهارت خودافشايی بر پرخاشگري نوجوانان دربندزندان مشهد )تحقيق ميدانی(
 • ارسال مقاله » برر سی عوامل درون مدر سه اي موثر بر بهدا شت روانی « در دومين کنفرانس بين المللی سالمت روان- انگلستان 52 آگوست تا 1 سپتامبر 1113
 • مقاله »بررساای رابطه بين خود پنداره و عزت نفس با سااالمت روان دانشااجويان « در اولين همايش ملی بهداشت روان دانشجويان- دانشگاه آزاد قوچان- 25 و 24 ارديبهشت 2591.
 • طرح پژوهشی و کاربردي آموزش خالقيت و مبانی مهارت هاي زندگی در مدارس
 • تأليف کتاب مشاورةپيش از ازدواج چاپ نشده
 • فرهنگسراي خانواده مشهد- سمينارهاي آموزشی آموزش اصالح تفكرات غيرمنطقی براي زوج ها
 • فرهنگ سراي ترافيک م شهد - سمينارهاي آموز شی ، آموزش هاي شهروندي با مو ضوعات سالمت روان و ارتقاء ارتباط همسران بصورت ماهانه 2595-2591
 • فرهنگسراي رسانه مشهد - سمينارهاي آموزشی ، آموزش هاي شهروندي با مو ضوعات ابراز وجود و اعتماد به نفس- 2595
 • خانه فرهنگ نور-تهران- موضوعات روانشناسی بلوغ و رفتار با نوجوان و پرسش و پاسخ
 • شهرداري م شهد منطقه 9 -شوراي اجتماعی محالت - سمينارهاي آموز شی آ شنايی با افراد موفق و بررسی ويژگی هاي شخصيتی آنها- سال2595
 • نيروي انتظامی خراسان رضوي-سمينارآموزشی- استاندارد سازي رفتار پليس- سال 2591
 • آموزش و پرورش کل خراسان رضوي- کارگاه هاي آموزشی مهارت هاي زندگی-سال 92-91
 • آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد -کارگاه هاي آموزشی - اختالالت رفتاري کودک و نوجوان- رواشناسی رشد- خانواده وگروه درمانی- سال 2592
 • بهزيستی مشهد -کارگاه هاي آموزشی مهارت هاي زندگی )تدريس در مراکز آموزش عالی سجاد -خيام- اقبال الهوري مشهد( – سال 2591
 • شاهرداري مشاهد-منطقه 22 و 9-کارگاههاي آموزشای مهارتهاي زندگی : پرخاشاگري، طالق عاطفی، مهارت هاي پيش از ازدواج
 • کارگاه تخصصی مهارتهاي م شاوره و سازماندهی جل سه م شا وره در ارتباط بهينه با مراجع دان ش جويان ارشد دانشگاه آزاد قوچان- اجرا در مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد- سال 2592
 • کارگاه تخ ص ص ی آموزش م شاوره پيش از ازدواج - دان ش جويان ار شد دان شگاه آزاد قوچان - اجرا در مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد- سال 2592
 • کارگاه تخصصی آموزش بازي درمانی - دانش جويان ار شد دان شگاه آزاد قوچان - اجرا در مرکز مشاوره آموزش و پرورش ناحيه 3 مشهد- سال 2592
 • کارگاه تخصصی فنون مشاوره- کلينيک ايساتيس تهران- دانشجويان ارشد دانشگاه الزهرا
 • کارگاه تخصصی فنون مشاوره-کلينيک دکتر فرحبخش تهران- دانشجويان ارشد فراگير پيام نور
نظرات مراجعین در مورد متخصص
میانگین رضایت مندی کاربران تا کنون
بر اساس 0 نظر داده شده
0 از 5
تسلط متخصص 5 4 3 2 1
استفاده از زمان 5 4 3 2 1
هزینه مشاوره 5 4 3 2 1
نحوه برخورد 5 4 3 2 1
ارسال نظر
کاربر عزیز!

چنانچه قبلا به متخصص فوق مراجعه داشته اید لطفا جهت راهنمایی دیگر مراجعین که قصد مراجعه به این متخصص را دارند نظر خود را در مورد نکات مثبت و منفی این متخصص ثبت نمایید. با ارسال این فرم نظر شما به صورت نظر آزاد به نمایش در خواهد آمد.

امتیاز شما به این:
تسلط متخصص
استفاده از زمان
هزینه مشاوره
نحوه برخورد
نکات مثبت این متخصص:
نکات منفی این متخصص:
انصراف ثبت نقد و بررسی
نظرات کاربران
متخصصین مرتبط
آدرس روی نقشه
مادرم میخواهد ازدواج کنم (487)
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۲:۵۸:۲۹
ازدواج و خانواده
توقع و انتظار از فرزندان (486)
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۱۰:۳۰:۱۶
ازدواج و خانواده
خشم وعصبانیت به دختر سه ساله (485)
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۱۰:۵v:۴۶
اختلالات روانی
تماس با ما
۱۳۹v/۰v/۱۸ ۱۰:۳۸:۴۹
تماس با ما
مادر و پسر خودشیفته (442)
۱۳۹۸/۰v/۲۵ ۱۰:۳۸:۲۶
ازدواج و خانواده
عدم پذیرش خانواده (426)
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۵:۱۸:۰۵
ازدواج و خانواده
چگونه به حرف درآمدن کودک کمک کنیم؟
۱۳۹v/۰v/۱v ۱۱:۲۴:۳۵
مقالات
تکنیک های دقیق خوانی
۱۳۹v/۰v/۱v ۱۱:۱۴:۲۰
مقالات
زمان آشنایی قبل از ازدواج
0 امتیاز از 0 رای

زمان آشنایی قبل از ازدواج


خانمی هستم ۲۲ ساله با آقایی دوست هستم به قصد آشنایی و ازدواج، سوال درباره اینکه چه میزان زمان

افسردگی
۱۳۹v/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۳:۳۵
کتابهای صوتی
چگونه حرف بزنیم تا شنیده شویم
۱۳۹v/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۳:۳۵
کتابهای صوتی
چگونه حرف بزنیم تا شنیده شویم
۱۳۹v/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۳:۳۵
کتابهای صوتی
افسردگی
۱۳۹v/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۳:۳۵
کتابهای صوتی
افسردگی
۱۳۹v/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۳:۳۵
کتابهای صوتی
چگونه حرف بزنیم تا شنیده شویم
۱۳۹v/۰۸/۲۰ ۱۸:۳۳:۳۵
کتابهای صوتی